Jest to symbol zastępczy subdomeny spisskanovases.betonovezumpy.net